Положення про Науково-дослідний інститут місцевого самоврядування та громадської думки Громадської організації “Спілка безпеки управління “АНТИКОРУПЦІЯ”

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Правління  ГО

«Спілка  безпеки  управління

«Антикорупція»

від  3 червня 2023 р. № 30

ПОЛОЖЕННЯ
про Науково-дослідний інститут місцевого самоврядування та громадської думки
Громадської організації “Спілка безпеки управління “АНТИКОРУПЦІЯ”

1. Загальна частина

1.1. Дане Положення розроблено відповідно до чинного законодавства  України. Воно є документом, який регламентує діяльність науково – дослідного інституту місцевого самоврядування та громадської думки філія громадської  організації  «Спілка  безпеки  управління «Антикорупція» (надалі – НДІ).

1.1.1. НДІ є структурним підрозділом, філією Організації.

1.1.2. НДІ  у своїй  діяльності  повністю  підпорядковується  Організації. Внутрішня документація та вихідна кореспонденція НДІ повинна мати  відповідні  узгоджувальні  підписи  керівних  осіб  Організації.

1.1.3. НДІ створено відповідно до Статуту та погоджено рішенням правління організації.

1.1.4. НДІ спеціалізується на проведенні комплексних досліджень у сфері конституційно-правових проблем в різних галузях життєдіяльності людини, державно-правової конфліктології, правового регулювання функціонування місцевого самоврядування, реалізації прав і свобод людини і громадянина, міжнародного права, правового регулювання відносин у сфері публічних фінансів державних та місцевих органів влади, у сфері надання комунальних послуг; висновків, експертиз, громадських та антикорупційних експертиз, а також розробляє механізми впровадження відповідних досліджень у практику.

1.2. Місцезнаходження  НДІ: згідно реєстрації організації.

1.3. НДІ діє відповідно до чинного законодавства України, Статуту організації, цього Положення.

2. Завдання, права та обов’язки  НДІ

2.1. Головними  завданнями  НДІ  є:

2.1.1. Здійснення  досліджень  з  метою  одержання  нових  наукових  знань, сприяння  соціально-економічному  і  правовому  розвиткові  суспільства;

2.1.2. Наукові дослідження в різних сферах життєдіяльності людини, яке відповідає науковим принципам, має певну структуру, містить результат і власні висновки;

2.1.3. Проведення наукових досліджень в галузі права, місцевого самоврядування, місцевої влади та політики з подальшим використанням цих досліджень;

2.1.4. Вирішення проблемних ситуацій громадян за допомогою  соціологічного опитування, проведення моніторингу та аудиту;

2.1.5. Отримання даних бухгалтерського обліку і показників фінансової звітності суб’єктів господарювання незалежно від форми власності, державних та місцевих органів влади, комунальних некомерційних та/або комерційних підприємств місцевих органів влади, задля проведення дослідження та аналізу, а також визначення корупційних ризиків, висловлення незалежної думки;

2.1.6. Проведення дослідження та вивчення результатів господарської діяльності комунальних некомерційних та/або комерційних підприємств місцевих органів влади, ОСББ, об’єднання власників житлових і не житлових приміщень, балансоутримувачів незалежно від форми власності, спрямованої на задоволення потреб фізичної чи юридичної особи в забезпеченні комунальних послуг, зокрема, холодною та гарячою водою, водовідведенням, газопостачанням, електропостачанням, опаленням, утримання будинків та прибудинкової території, а також вивезення та утилізації побутових відходів, у порядку встановленому законодавством України;

2.1.7. Розвиток політичної думки з врахуванням студентів юридичних, соціологічних та психологічних факультетів навчальних вузів;

2.1.8. Організація  і  проведення  конференцій, семінарів тощо;

2.2. НДІ відповідно до цих завдань має право:

2.2.1. Проводити самостійну видавничу діяльність, написання наукових статей, дисертацій, видавати навчальні посібники, у  встановленому  порядку;

2.2.2. Проводити дослідження, аудит, моніторинг, аналіз діяльності підприємств і організацій незалежно від форми власності;

2.2.3. Співпрацювати з іншими підприємствами і організаціями незалежно від форми власності;

2.2.4. Мати  необхідні  технічні  засоби, матеріали  тощо;

2.2.5. Запрошувати провідних вчених до участі в наукових дослідженнях;

2.2.6. Проводити  соціологічне опитування громадян;

2.2.7. Проводити опитування як соціологічне дослідження;

2.2.8. Залучати  до  співпраці  навчальні  заклади на договірних умовах;

2.2.9. Залучати студентів юридичних, соціологічних та психологічних факультетів вузів до проведення досліджень;

2.2.10. Проводити  наукові  семінари, консультації;

2.2.11. Надавати висновки, відгуки, огляди, експертні заключення.

2.3. НДІ у своїй діяльності дбає про належні  умови  праці, збереження майна, дотримання прав трудового колективу, відповідно до чинного  законодавства України, Статуту Організації  та  цього  Положення.

3. Управління  та  штат  НДІ

3.1. До  складу  НДІ  входять: директор НДІ  та  інші  штатні  працівники. Підрозділ – Спілка споживачів послуг, який діє у відповідності до положення затвердженого рішенням правління організації.

3.2. Керівництво  НДІ  здійснює правління Організації.

3.3. Директор НДІ безпосередньо підпорядковується голові правління  організації та підзвітний правлінню організації.

3.4. Директор НДІ обирається  на  посаду  відповідно  за  рішення  правління  Організації.

3.5. Директор  НДІ  та  інші  працівники  працюють у НДІ  на  договірних умовах.

4. Права  та  обов’язки  працівників  НДІ

4.1. Директор НДІ  несе  повну  відповідальність  за  результати  роботи  НДІ.

4.2. Директор  НДІ  забезпечує:

  • 4.2.1. Виконання договірних зобов’язань зі здійснення наукової діяльності;
  • 4.2.2. Ефективність науково-дослідної роботи;
  • 4.2.3. Дотримання чинного законодавства;
  • 4.2.4. Виконання програм соціального розвитку колективу.

4.3. Директор  НДІ  виступає  з  поточними  звітами  перед  Головою   Організації  та  щорічним  звітом  перед  Загальними  зборами  Організації.

4.4. У  випадку  невиконання  Директором  НДІ  та  іншими  працівниками  своїх  обов’язків  по  роботі, вони  можуть  бути  усунуті  від  роботи  в  НДІ  та  звільнені  від  займаної  посади – рішенням  Правління  Організації.

5. Фінансування  та  ресурсна  підтримка  НДІ.

5.1. Фінансування НДІ  місцевого  самоврядування  та  громадської  думки  здійснюється за рахунок  коштів  отриманих  від  Організації, інших  фізичних  та  юридичних  осіб. 

6.Прикінцеві  положення

6.1. НДІ створено як відокремлений підрозділ – філія громадської  організації  «Спілка  безпеки  управління «Антикорупція».

6.1.1. Ліквідація філії НДІ  здійснюється  відповідно  до  рішення  правління  Організації, та  у  разі  ліквідації  Організації.

6.2. Дане  Положення  набирає  чинності  з  моменту  його  затвердження.

6.3. Зміни  та  доповнення  до  Положення  вносяться  виключно  правлінням  Організації.